# وصیتنامه_شهیدشوشتری

متن جالب از وصیت نامه سردارشهید شوشتری

متن جالب از وصیت نامه سردارشهید شوشتری دیروز ازهرچه بودگذشتیم امروزازهرچه بودیم گذشتیم  آنجاپشت خاکریزبودیم واینجادرپناه میز دیروزدنبال گمنامی بودیم و امروزمواظبیم ناممان گم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 40 بازدید